Historia Seminarium
2021-03-24

Powstanie Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie związane jest z reorganizacją tymczasowej administracji Kościoła w Polsce, w latach 70-tych XX wieku. Na mocy bulli Episcoporum Poloniae coetus papieża Pawła VI, z dniem 28 czerwca 1972 r. zostały utworzone nowe diecezje na ziemiach północno-zachodnich, w tym diecezja koszalińsko-kołobrzeska.

Pierwszy ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski biskup Ignacy Jeż od samego początku zabiegał o założenie własnego diecezjalnego seminarium. Formowanie przyszłych kapłanów odbywało się głównie w seminarium w Gościkowie-Paradyżu, które stało się zbyt odległe od nowo powstałej diecezji. Wniosek biskupa Ignacego Jeża o pozwolenie na budowę, wielokrotnie kierowany do PRL-owskich władz państwowych, był ustawicznie odrzucany. Dopiero w roku 1980 udało się uzyskać akceptację planu budowy i pozwolenie na jego realizację.

Dekret oficjalnie erygujący Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, biskup podpisał 25 marca 1981 r. Na patrona nowego seminarium wybrano świętego Jana z Kęt. Pierwszym rektorem został mianowany ks. dr Piotr Krupa, który przedtem pełnił to zadanie w seminarium w Paradyżu.  Dyrektorem budowy został ks. Stefan Ołów.

W tym samym roku diakoni zamieszkali już na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w domu parafialnym w Złocieńcu. W roku 1982 kolejny rocznik diakonów, wraz z wykładowcą i opiekunem ks. dr Antonim Kloską, zamieszkał w Połczynie Zdroju. Na placu budowy seminarium w Koszalinie wzniesiono tymczasowe zabudowania, w których zamieszkali klerycy trzeciego, czwartego i piątego roku. Początkowo wiele prac budowlanych wykonywano systemem gospodarczym i zaangażowani w nie byli również klerycy. Tylko alumni pierwszego i drugiego roku nadal studiowali poza diecezją.

26 czerwca 1982 r. Prymas Polski, arcybiskup Józef Glemp, poświęcił plac pod budowę seminarium. Stało się to przy okazji zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski odbywającego się w dziesiątą rocznicę utworzenia diecezji. Dwa lata później zakończono budowę pierwszej z czterech części seminarium i sprowadzono do diecezji wszystkich kleryków. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Ksiądz Prymas dokonał poświęcenia tej części gmachu wraz z tymczasową kaplicą. W roku 1986 r. rektor, ks. Piotr Krupa, został biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W jego miejsce mianowano ks. dr. Mariana Subocza, dotychczasowego wicerektora.

Wydarzeniem, które szczególnie naznaczyło historię koszalińskiego seminarium, była niewątpliwie wizyta ojca świętego Jana Pawła II. Podczas swojej IV pielgrzymki do Ojczyzny, którą rozpoczął właśnie w Koszalinie 1 czerwca 1991 r., dokonał poświęcenia całości seminarium, choć prace budowlane trwały jeszcze przy sali gimnastycznej i auli. Papież spędził w seminarium noc i spotkał się z klerykami.

Gdy 1 lutego 1992 r. papież Jan Paweł II przyjął rezygnację biskupa Ignacego Jeża z obowiązków ordynariusza, nowym pasterzem diecezji został biskup Czesław Domin, który do tej pory był biskupem pomocniczym w Katowicach. W 1993 r. rektor, ks. Marian Subocz, przejął część dotychczasowych obowiązków biskupa Domina, jako dyrektor polskiej Caritas. Wówczas stanowisko rektora seminarium objął ks. dr Zdzisław Kroplewski. Warto wspomnieć, że podczas posługi biskupa Czesława powstała Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Do dziś skupia ono ludzi wspomagających modlitwą i ofiarą funkcjonowanie seminarium oraz sprawę powołań. Biskup Domin zmarł po ciężkiej chorobie 15 marca 1996 r. Jego następcą został biskup Marian Gołębiewski, który 1 września 2003 r. mianował rektorem seminarium ks. dr Wacława Łukasza. Ks. dr Zdzisław Kroplewski natomiast oddelegowany został do pracy w powstającym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego jako jego pierwszy dziekan.

7 sierpnia 2004 r. stolicę biskupią w Koszalinie oraz pieczę nad seminarium przejął dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, Kazimierz Nycz. Ważnym wydarzeniem duchowym było oddanie przez ks. rektora Wacława Łukasza naszego Seminarium Jezusowi Eucharystycznemu 26 października 2005 roku.

Dnia 1 września 2006 r. funkcję rektora seminarium objął ks. dr Dariusz Jastrząb. Wicerektorem został ks. dr Krzysztof Włodarczyk, prefektami - ks. dr Eugeniusz Kaczor i ks. Roman Piwoński, prefektem ds. studiów - ks. dr Krzysztof Gorczyński, a ojcami duchownymi - ks. dr Antoni Badura i o. Roman Rusek OFMCap. Funkcję dyrektora administracyjnego pełnił ks. Sławomir Forc.

9 lipca 2007 r., po odejściu biskupa Kazimierza Nycza do Warszawy, posługę biskupią w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej rozpoczął biskup Edward Dajczak, dotychczas biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Z dniem 1 października 2007 r. odwołał on ks. dr Krzysztofa Włodarczyka z funkcji wicerektora seminarium i powierzył mu kierowanie wydziałem duszpasterskim kurii biskupiej. Jednocześnie mianował prefektem ks. dr Tomasza Tomaszewskiego. 1 grudnia 2007 r. dotychczasowy prefekt ks. Roman Piwoński objął urząd proboszcza w Starej Łubiance.

Kolejnym ważnym wydarzeniem we wspólnocie seminaryjnej był dzień 13 maja 2010 roku. Ksiądz rektor Dariusz Jastrząb dokonał aktu zawierzenia seminarium Niepokalanemu Sercu Maryi. 1 września 2011 r. nowym prefektem został ks. dr Jarosław Kwiecień.

Począwszy Zdjęcieod roku akademickiego 2012/2013 w naszym seminarium, jako w jednym z pierwszych w Polsce, powstaje idea roku propedeutycznego. Formacja seminaryjna zostaje wydłużona z sześciu do siedmiu lat. Rok propedeutyczny funkcjonuje w odrębnym miejscu niż seminarium w Koszalinie i nie jest zaliczany w poczet jednolitych studiów teologicznych. Rok propedeutyczny ma na celu łagodniejsze i rozważniejsze wejście w świat studium teologii i powołania kapłańskiego. Zajęcia prowadzone przez księży i osoby świeckie mają charakter formacyjny i rozszerzający wiedzę filozoficzną, teologiczną, ale także językową, psychologiczną i pedagogiczną. Duży nacisk podczas trwania roku propedeutycznego kładzie się na formację ludzką i pracę z ludźmi. Klerycy roku propedeutycznego biorą udział w różnych aktywnościach w tej dziedzinie. Obecnie jest to cotygodniowy pobyt pośród pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Turowie. W czasie wakacji klerycy roku propedeutycznego mają obowiązek odbycia trzytygodniowej nieodpłatnej praktyki na rzecz Domu Hospicyjno-Opiekuńczego im. bp Czesława Domina w Darłowie.

Od 1.10.2012 roku miejscem formacji propedeutycznej był dom przy plebanii parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Połczynie-Zdroju. Z początkiem roku akademickiego 2014/2015 klerycy roku propedeutycznego zamieszkują dom przy plebanii parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinku. Od początku istnienia tzw.  "propedeutyka" czynny udział w tym dziele bierze ks. dr Radosław Suchorab. Ksiądz Suchorab rozpoczyna pracę w seminarium z dniem 1.02.2012r. jako moderator roku propedeutycznego. Dnia 1.08.2020 roku ks. Radosław zostaje mianowany proboszczem wyżej wspomnianej parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinku. Nie rezygnuje on jednak z obowiązków moderatora i dalej je kontynuuje. Od roku akademickiego 2020/2021 pomaga mu w tym dziele ks. Rafał Dresler, jako prefekt roku propedeutycznego.

1.07.2013 roku funkcję rektora obejmuje ks. dr Wojciech Wójtowicz, zastępując na tym miejscu ks. dr Dariusza Jastrzębia. Ważnym wydarzeniem, które odbyło się 13.10.2013 roku, staje się oddanie naszego seminarium opiece świętego Józefa właśnie przez księdza rektora Wojciecha Wójtowicza.

Zdjęcie13.01.2020r. w godzinach popołudniowych ma miejsce tragedia w naszej wspólnocie seminaryjnej. Ksiądz rektor, udając się do swojego rodzinnego Miastka, ginie w wypadku samochodowym w okolicy wsi Nacław. Decyzją ordynariusza koszalińsko-kołobrzeskiego bp Edwarda Dajczaka po śmierci ks. Wojciecha Wójtowicza prefekt ks. dr Jarosław Kwieceń zaczyna pełnić obowiązki rektorskie. Dnia 22.02.2020r. po 9 latach pracy jako prefekt rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie zostaje mianowany ks. dr Jarosław Kwiecień. 13.06.2020r. w miejscu śmierci księdza Wójtowicza zostaje ustawiona i poświęcona kapliczka Matki Bożej Bolesnej Pani Skrzatuskiej oraz wspomnienie księdza rektora Wojciecha. W seminarium księdza Wójtowicza upamiętnia marmurowa tablica w głównym holu, która została poświęcona w pierwszą rocznicę śmierci tj 13.01.2021r. Od 1.10.2020r. pracę w seminarium, jako prefekt, rozpoczyna ks. dr Remigiusz Szauer.

W roku akademickim 2020/2021 księża wychowawcy pracujący w zarządzie seminaryjnym to następująco: rektor- ks. dr Jarosław Kwiecień, prefekt - ks. dr Remigiusz Szauer, dyrektor administracyjny - ks. Piotr Subocz, moderator roku propedeutycznego w Szczecinku - ks. dr Radosław Suchorab, prefekt roku propedeutycznego - ks. Rafał Dresler, ojcowie duchowni - ks. dr Piotr Skiba oraz ks. Piotr Wieteska.